Dima Tsvetkov Photodiary

Flickr

Helsinki-Chernobyl-Helsinki 2008

15-24.2.2008 Destination: Chernobyl's abandoned city Pripyat By car with friends.

Loading. Please wait :)
H-C-H 2008: 15.2.
H-C-H 2008: 15.2.
Helsinki-Chernobyl-Helsinki 2008 Day 15.2. Estonia Tallinn Latvia Riga
29 photos
H-C-H 2008: 16.2.
H-C-H 2008: 16.2.
Helsinki-Chernobyl-Helsinki 2008 Day 15.2. Lithuania Hill of Crosses Kaunas
43 photos
H-C-H 2008: 17.2.
H-C-H 2008: 17.2.
Helsinki-Chernobyl-Helsinki 2008 Day 17.2. Poland Varsova Zamość Ukraine Lviv
52 photos
H-C-H 2008: 18.2.
H-C-H 2008: 18.2.
Helsinki-Chernobyl-Helsinki 2008 Day 18.2. Ukraine Lviv
87 photos
H-C-H 2008: 19.2.
H-C-H 2008: 19.2.
Helsinki-Chernobyl-Helsinki 2008 Day 19.2. Ukraine Lviv - Kiev
27 photos
H-C-H 2008: 20.2. Chernobyl
H-C-H 2008: 20.2. Chernobyl
Helsinki-Chernobyl-Helsinki 2008 Day 20.2. Ukraine Chernobyl Pripyat Kiev
135 photos
H-C-H 2008: 21-22.2.
H-C-H 2008: 21-22.2.
Helsinki-Chernobyl-Helsinki 2008 Days 21-22.2. Ukraine Lviv Lithuania Vilnius
52 photos

2019 © Dima Tsvetkov